Study on KC1 Colorated Center Doped with Na+ Crystal by Positron Annihilation

Get Citation
HUANG Mao-Rong, GU Hua, WANG Yun-Yu, HE Yong-Shu, YANG Ju-Hua, LIN Jian-Ming and XU Cheng-Huang. Study on KC1 Colorated Center Doped with Na+ Crystal by Positron Annihilation[J]. Chinese Physics C, 1991, 15(2): 97-102.
HUANG Mao-Rong, GU Hua, WANG Yun-Yu, HE Yong-Shu, YANG Ju-Hua, LIN Jian-Ming and XU Cheng-Huang. Study on KC1 Colorated Center Doped with Na+ Crystal by Positron Annihilation[J]. Chinese Physics C, 1991, 15(2): 97-102. shu
Milestone
Received: 1900-01-01
Revised: 1900-01-01