Experimental Study of a Prototype of Ferrite Loaded Untuned RF Cavity

Get Citation
Zhang Mutian, Qiao Jimin, Zhou Linong, Xu Wenwu, Zhang Zonghua, Wang Liming and Li Jian. Experimental Study of a Prototype of Ferrite Loaded Untuned RF Cavity[J]. Chinese Physics C, 1998, 22(9): 853-857.
Zhang Mutian, Qiao Jimin, Zhou Linong, Xu Wenwu, Zhang Zonghua, Wang Liming and Li Jian. Experimental Study of a Prototype of Ferrite Loaded Untuned RF Cavity[J]. Chinese Physics C, 1998, 22(9): 853-857. shu
Milestone
Received: 1900-01-01
Revised: 1900-01-01
Article Metric